thung, thiec, dung, hoa, chat, bao, bi, kim, loai INFINITY - Metal packaging - bao bi thung thiec